Мисия и визия

Мисия на детската градина

  • Съвременен, образователен комплекс с модерни и разнообразни зони за игра, отдих, познание и общуване на децата във възпитателен, образователен, изследователски и културен план, отговарящ на потребностите на деца, екип, родители и общество.
  • Да бъде педагогически целесъобразно пространство за игра, познание, общуване и творчество, чрез желани и значими за децата и техните родители форми за индивидуален прогрес и културен просперитет в обществото.

Визия на детската градина

  • ДГ №38 „Дора Габе“ е среда, в която се обединяват знанията и стремежите на всички участници в педагогическото взаимодействие, имащи отношение и отговорности към образованието и възпитанието на детето, като перспектива за цялостно изграждане на личността.
  • ДГ №38 „Дора Габе“ е институция, където се осъществяват социални контакти за реализиране на целите на съвременното предучилищно образование.
  • Осъществяват се новаторски инициативи за повишаване качеството на педагогическия труд, стимулира се кариерното развитите на членовете на екипа и професионалната им компетентност.
  • Детската градина е инициативен субект във взаимодействието със семейството и осъществява педагогически-компетентно сътрудничество и съвместна дейност с родителите и обществеността.