Проекти

Проект "РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ"- "EDUCATION WITHOUT BORDERS" 

Проект "РАЗВИТИЕ БЕЗ ГРАНИЦИ"- "EDUCATION WITHOUT BORDERS" 2023-1-BG01-KA122-SCH-000135 е финансиран по програма ЕРАЗЪМ+. От създаването си през 1978 г. до ден днешен детска градина „Дора Габе” продължава да вдъхновява и подкрепя децата в тяхното приключение в опознаването на света около тях. Детската градина успешно развива своята дейност чрез прилагане на позитивни интерактивни педагогически практики, акцентиращи върху важността на индивидуалното развитие на детето. Детска градина „Дора Габе” е институция, в която се изграждат социални отношения за постигане на цели на съвременното предучилищно образование. Провеждат се иновативни инициативи за повишаване качеството на педагогическата работа, стимулиране на членовете на екипа за повишаване на професионалната им компетентност. Детската градина е инициативен субект във взаимодействието със семействата на децата и осъществява педагогически компетентно сътрудничество и съвместна дейност с родителите и обществеността. Детска градина „Дора Габе” предоставя среда, в която децата придобиват увереност в изразяването на собствените си идеи и знания, където могат да развият умения за реализиране на оптималния потенциал на своята личност, индивидуален прогрес и културен просперитет в съвременното общество. Реализирането на качествените педагогически и социални взаимодействия в нашата детска градина е многообразно, като се осъществява във всички аспекти, засягащи професионалното развитие на педагогическите професионалисти с оглед предлагане на оптималното за всяко дете. Включваме се в местни, държавни и европейски инициативи, като участваме пълноценно в различни проекти в който се застъпват следните цели:  - Придобиване и обогатяване на опит, знания и умения; - Повишаване на работоспособността на всички участници в проекта, както и подобряване на работния процес; - Установяване на добри партньорски отношения между участниците в проекта от страните членки на ЕС и насърчаване на популяризирането на общите европейски ценности.

Д-р Петя Радева и нейният екип към 38 ДГ,, Дора Габе” поставиха началото на едни вълнуващ проект - ,,Развитие без граници” по програма Еразъм +.

Д-р Петя Радева и нейният екип към 38 ДГ,, Дора Габе” поставиха началото на едни вълнуващ проект - ,,Развитие без граници” по програма Еразъм +.

Днес, 22.01.2024г, се състоя първата работна среща- job shadowing между 38 ДГ "Дора Габе"- гр. София и детска градина Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ - Литва, благодарение на участието ни по програма Erasmus+ към проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000135226 – "Развитие без граници"/ Education without borders. Шансът, който ни се предостави, се оказа несравнима възможност за обмен на опит между две иновативни образователни системи.
Today, 22.01.2024, the first working meeting - job shadowing took place between 38 DG "Dora Gabe" - Sofia and kindergarten Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė" - Lithuania, thanks to our participation under the Erasmus+ program to project 2023-1 -BG01-KA122-SCH-000135226 – "Development without borders"/ Education without borders. The chance given to us turned out to be an incomparable opportunity to exchange experience between two innovative educational systems.

За осъществяването на планирана задача се доверяваме на истински, отдадени професионалисти, за които "речено-сторено" е реалност! Национал Турс - National Tours ни даряват със спокойствието, от което се нуждаем! Благодарим!

Запознахме се с разнообразни интегрирани ситуации, обвързани с мини лаборатории, роботизирани игри и медитации, наситени с емоции. Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ представи иновации в образованието. Беше прекрасно🌺🌺🌺

Trečioji Erasmus+ projekto „Ugdymas be sienų“ („Education without borders“) diena Alytaus lopšelyje-darželyje „Boružėlė“. Svečiai klausėsi paskaitos „Informacin... 

Трети ден по проект Еразъм+ "Образование без граници" ("Education without borders") в Алитус ясла-детска градина "Бору Гостите слушаха лекцията "Възможностите на информационните технологии, интеграцията им в ежедневните дейности" и наблюдаваха дейностите, можеха да видят и натрупат опит и идеи как нашите преподаватели използват информационните технологии в ежедневната си дейност. Много сме щастливи, че можем да споделим доброто си изживяване.

The fifth day of the Erasmus+ project „Education without borders“ ("Education without borders") in Alytus nursery-kindergarten „Boružele” was full of impressions. Guests participated in STEAM activities, experiments. Worked out together with teachers and educators, performed Oak exercise and yoga exercises.
In the afternoon, the project partners shared their thoughts about the week's activities. The guests did not spare the praise for our kindergarten community.
While saying goodbye, we danced a Bulgarian dance together, sang Lithuanian songs.

"Развитие без граници" ни увлича към усъвършенстване и надграждане, към всеотдайност и безграничност. Помага за добро партньорство и вечно приятелство. Благодарим на Erasmus+ за възможностите, които се отварят пред педагогическата общност. Благодарим на Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“, както и на Loreta Tumosaitė Jurkonienė за професионализма. На екипът на 38 ДГ "Дора Габе"- гр. София за отдадеността, както и на нашите координатори в това пътешествие Национал Турс. И с тези снимки всичко е само началото на предаване на опитностите от първия екип.

От 19.02.2024г. продължи обмяната на опит между двете иновативни образователни системи: детска градина Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“ Литва и 38 ДГ "Дора Габе"- гр. София.
Благодарение на участието ни по програма Erasmus+ към проект 2023-1-BG01-KA122-SCH-000135226 – "Развитие без граници"/ Education without borders, първата работна среща - job shadowing е вече факт.
Today 19.02.2024 continued the exchange of experience between two innovative educational systems of kindergarten Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė" - Lithuania and 38 DG "Dora Gabe", Sofia.
Thanks to our participation under Erasmus+ program to project 2023-1-BG01-KA122-SCH-000135226 - "Development without borders"/ Education without borders. the first work meeting - job shadowing is already a fact.

Запознахме се с интересни методи и подходи, свързани с иновативните техники и технологии. Посетихме логопедичния кабинет на детската градина - Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“
Запознахме се със специфичните особености на жестомимичния език и с различни педагогически ситуации, свързани с интерактивни подходи в педагогическото взаимодействие, което допълва нашия job shadowing в проекта ,,Развитие без граници”по програма Erasmus+.
Today we got acquainted with interesting methods and approaches related to innovative techniques and technologies. We visited the speech therapy office of the kindergarten - Alytaus lopšelis-darželis "Boružėlė"
We got acquainted with the specific features of sign language and with different pedagogical situations related to interactive approaches in pedagogical interaction, which complements our job shadowing in the "Development without borders" project under the Erasmus+ program.

За пореден ден от проекта ,,Развитие без граници” по програма Erasmus+ екипът на 38 ДГ ,,Дора Габе” беше впечатлен от интересните педагогически ситуации на колегите от Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“, свързани с експериментална дейност и креативни творчески идеи, което допълва нашият job shadowing в общата проектна дейност.
Беше прекрасно!🌹

         Програма за развитие на физическото възпитание и спорта“. Проекта ни е озаглавен „Бързи, смели, сръчни“, Вх. № на проекта е СОА20-У321-586/13.05.2020г., продължителност на проекта е от 01.07.2020 до 20.12.2020г. Проекта е свързан с изграждане на навици у подрастващите за водене на здравословен начин на живот, придобиване на знания и умения по видовете спорт, практикувани в предучилищна възраст. 
         Организиране и провеждане на открито на разнообразни форми на физическата култура със състезателен и развлекателен характер. Проекта обхваща както децата в предучилищна възраст, така и тези в по-малките групи, тъй като всички те имат нужда от основни знания и умения свързани с физическото възпитание, спорта и здравето. 
         В проекта бяха включени 169 деца от различни възрастови групи. 

         Дейностите по проекта: 
                1. Изграждане на писта за лека атлетика; 
                2. Игри и упражнения на опорно-двигателна активност; Щафетни игри; Провеждане на състезания между еднакви възрастови групи в района на детската градина; 
                3. Награждаване – Купи, медали, грамоти. 

         ДГ 38 „Дора Габе“ е включена в три международни проекта:  
                ProSocial Values IT02-KA201 – програма на ЕС – Еразъм + „Про Социални ценности“ 
                RoBy Erasmus project Grant Agreement IT-EPPKA3-PI-FORWARD „Роботика срещу насилие“ 
                Климатът и аз. Пестим енергия в училище. За въвеждане на знания по климатичните промени и енергийна ефективноств училище. – Проектът на Националния доверителен екофонд се осъществява с подкрепата на Германското Федерално министерство на околната.  

         Актуални проекти към момента на регионално ниво: 
         Проект „Бързи,смели, сръчни“ – финансиран по Програма за развитие на физическото възпитание и спорт на Столична община, 2020г., бюджет 2660лв.. Проектът е свързан с изграждане на навици у подрастващите за водене на здравословен начин на живот, придобиване на знания и умения по видовете спорт, практикувани в предучилищна възраст.